You are here: ภารกิจและกิจกรรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549

3) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2558 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

4) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1058/2563 เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)

2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1) คู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2) คู่มือการรายงานผลคะแนนการเรียนเฉลี่ยสะสม ผ่านระบบ GPAX สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) คู่มือการใช้งานระบบ ปพ.3 สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1) แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

2) การรายงานข้อมูล นร. ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 10 พ.ย

2.1 TemplateImportSchool ข้อมูลสถานศึกษา

2.2 TemplateImportStudent ข้อมูลนักเรียน

2.3 TemplateImportGraduate ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

2.4 TemplateImportTeacher ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา (ครู)

2.5 TemplateImportCurriculum ข้อมูลหลักสูตร

2.6 TemplateImportTranscript ข้อมูลผลการเรียน

2.7 แบบฟอร์มรายงานข้อมูล (10 มิ.ย. และ 10 พ.ย. ....)

2.8 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ส่งข้อมูล 6 ฐาน)

3) ลิ้งค์เข้าใช้งาน GPAX OBEC  https://gpax.obec.go.th/

4) แบบฟอร์มรายงาน GPA 5-6 ภาคเรียน

5) แบบฟอร์มรายงานนักเรียนสำเร็จการศึกษา

6) แบบฟอร์มรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7) ลิ้งค์เข้าใช้งาน ปพ.3 ออนไลน์  https://gpa.obec.go.th/login

8) แบบฟอร์มการนำเข้า ปพ.3

9) รายละเอียดการทักท้วง (ปพ.3)