You are here: ภารกิจและกิจกรรม
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2567

1. คำสั่งแต่งตังคณะจัดทำและขับเคลือนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กร
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน
5. กิจกรรมยกย่อง เชิดชูบุคลากร และกลุ่มงาน
6. แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามคุณธรรมเป้าหมาย
7. การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
8. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน