You are here: ภารกิจและกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองนโยบายและแผน ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2567

1. คำสั่งแต่งตังคณะจัดทำและขับเคลือนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กร
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน
5. กิจกรรมยกย่อง เชิดชูบุคลากร และกลุ่มงาน
6. แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามคุณธรรมเป้าหมาย
7. การถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
8. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

 

 

 

 

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร IT Security

News image

สรุปข่าวสาร IT Security อ่านต่อ ..

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้ง

News image

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้งที่ 1 อ่านต่อ ..