You are here: Home กลุ่มจัดการแข่งขันกีฬา แผนกจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
อีเมล พิมพ์ PDF

แผนกจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

1.2 ประกาศ มกช… เรื่อง

1.3 ประกาศ มกช… เรื่อง

1.4 ประกาศ มกช… เรื่อง

2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

3.1 คู่มือการใช้ระบบรับสมัคร

3.2 คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขันกีฬาโรงเรียน

3.3 คู่มือผู้ใช้งานระบบกีฬาพลศึกษาเกมส์

3.4 สถิติผู้ใช้บริการระบบกีฬาพลศึกษาเกมส์

3.5 สถิติผู้ใช้บริการกีฬาโรงเรียนกีฬา

4. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

4.1 แบบฟอร์มการออกคำสั่งการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ

4.2 แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ

5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1 สรุปผลการแข่งขันกีฬา

5.2