คู่มือปฏิบัติการการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อ่านต่อ ..

รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ..

แผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ..

ปฏิทินการปฏิบัติการควบคุมภายใน งปม.2563 อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติการการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...
 

แผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...
   

ปฏิทินการปฏิบัติการควบคุมภายใน งปม.2563

อ่านเพิ่มเติม...
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 2