You are here:

กองตรวจสอบภายใน

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการปิดการตรวจสอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. โดยมี นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเปิดการตรวจสอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี นายณธนา กัณตาวัฒณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการปิดการตรวจสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การณจน์สิริรักษา บุญเอี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
   

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเปิดการตรวจสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การณจน์สิริรักษา บุญเอี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเปิดการตรวจสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ จันธิดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 5