News image

แผนการตรวจสอบภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด : แผนการ... อ่านต่อ ..

News image

กลุ่มตรวจสอบภายใน สถาบันการพลศึกษา ดาวน์โหลด  กฎบัตรการตรวจสอบ... อ่านต่อ ..

News image

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สถาบันการพลศึกษา ดาวน์โหลด   กฎบัตรก... อ่านต่อ ..

You are here: Home