You are here:

กองตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการประชุมเปิดการตรวจสอบและปิดการตรวจสอบ โดยมีนายอนันต์ เมฆสวรรค์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

คู่มือปฏิบัติการการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
   

รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...
 

แผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 2