You are here:

กองตรวจสอบภายใน

การประชุมเปิดการตรวจสอบ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเปิดการตรวจสอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. โดยมี นางสมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมปิดการตรวจสอบ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการปิดการตรวจสอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. โดยมี นางสมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมปิดการตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูณ์ กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการปิดการตรวจสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยมี ผศ.ดร. โกศล รอดมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
   

การประชุมปิดการตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูณ์ กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการปิดการตรวจสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยมี ผศ.ดร. โกศล รอดมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมเปิดการตรวจสอบ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูณ์ กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการเปิดการตรวจสอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูณ์ ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. โดยมี ผศ.ดร. โกศล รอดมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 7