You are here: Home

กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2567


เอกสารการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

1. (สำหรับบุคลากร) เอกสารการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

2. (สำหรับนักศึกษา) เอกสารการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

 

ค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

1.ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2565

2.วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

3.ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

 

เอกสารรายงานจริยธรรมการวิจัย

1.แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report)

2.แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report Form)

3.แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Amendment Form)