You are here:


เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับ SWOT 2563 (ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์-ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) , ( )

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (  )

แบบฟอร์มยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 )

๓) ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาประเทศ

๓.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓.๓) แผนการปฏิรูปประเทศ

๓.๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๕) แผนบริหารราชการแผ่นดิน

๓.๖) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

๓.๗) แผนการศึกษาแห่งชาติ

๓.๘) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ

๓.๙) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๓.๑๐) แผนสิทธิมนุษยชน

๓.๑๑) แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ

๓.๑๒) แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา

๓.๑๓) แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ