You are here: ภารกิจและกิจกรรม กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

 

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

3. คู่มือหรือมาตารฐานการให้บริการ

4. แผนพัฒนาประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566- 2580 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570
4) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
5) แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ  ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)
6) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570
7) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 ฉบับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570
8) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570
9) กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
10) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

11) แผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

 


 

 

 

 

๓) ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาประเทศ

๓.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓.๓) แผนการปฏิรูปประเทศ

๓.๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๕) แผนบริหารราชการแผ่นดิน

๓.๖) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

๓.๗) แผนการศึกษาแห่งชาติ

๓.๘) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ

๓.๙) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๓.๑๐) แผนสิทธิมนุษยชน

๓.๑๑) แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ

๓.๑๒) แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา

๓.๑๓) แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร IT Security

News image

สรุปข่าวสาร IT Security อ่านต่อ ..

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้ง

News image

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้งที่ 1 อ่านต่อ ..