You are here: Home หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์

สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ 7 แห่ง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาเขตกระบี่
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาเขตกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาเขตชลบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาเขตชุมพร
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาเขตศรีสะเกษ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาเขตอ่างทอง

สาขาการบริหารจัดการกีฬา 8 แห่ง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตชลบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตเชียงใหม่
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตตรัง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตเพชรบูรณ์
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตมหาสารคาม
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตยะลา
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตสุโขทัย
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาสื่อสารการกีฬา 4 แห่ง
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตกรุงเทพ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตชัยภูมิ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตเพชรบูรณ์
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาบัณฑิต สามการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ 1 แห่ง
หลักสูตรบริหารธุรกิตมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาแลนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาเขตชลบุรี