You are here: ภารกิจและกิจกรรม กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ พ.ศ. 2563

4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสถานศึกษา หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2564


2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1) คู่มือการดำเนินงานการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchat) การได้มาซึ่งกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนครู

3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchat) การได้มาซึ่งกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

4) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchat) การได้มาซึ่งกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchat) การได้มาซึ่งกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่า

6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchat) การได้มาซึ่งกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

7) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchat) การได้มาซึ่งประธานกรรมการสถานศึกษา

3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

-