You are here: ภารกิจและกิจกรรม กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

2) ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา พ.ศ. 2548

3) ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ควบคุม และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในต่างประเทศ พ.ศ. 2555

4) คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ 316/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

6) ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

7) สัญญาการรับทุนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ

2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1) คู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2) เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

(1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

(2) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

(3) มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

(4) มาตรฐานที่ 4 ด้านกีฬา


3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1) ปฏิทินการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

2) ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา

3) แบบฟอร์มรายงานตัวสำหรับนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4) แบบฟอร์มขอเข้าทำงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) แบบฟอร์มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำแนกตามชนิดกีฬา ระดับชั้น และเพศ

6) รายละเอียดแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาของแต่ละโรง

7) ชื่อและสถานที่ตั้งโรงเรียนกีฬา

8) รหัสสถานที่สอบ และรหัสชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร

9) ใบสมัครสอบ


4. ประกาศมหาวิทยาลัย

1) เรื่องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ