อำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย   หน้าที่และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

() วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

() ออกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคหรือส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ สำหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำภาคหรือส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

() พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

(กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

(ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี

() พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว

(พิจารณาการกำหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค และการกำหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคใดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง

() พิจารณากำหนดเขตพื้นที่บริการของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา

(อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุดมศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

(๑๐อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ

(๑๑อนุมัติการจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น

(๑๒) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ () อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารประจำภาคผู้ทรงคุณวุฒิ

(๑๕อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(๑๖ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย    และการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

(๑๗พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัย

(๑๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดี ประธานกรรมการบริหารประจำภาค หรือรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัยได้

(๒๐) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย


(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะมาตรา ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย   หน้าที่และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคหรือส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ สำหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคหรือส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การอุดมศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด
(๔) กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
(๖) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗) พิจารณาการกำหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค และ การกำหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำภาคใดตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
(๘) พิจารณากำหนดเขตพื้นที่บริการของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุดมศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้ง
อนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๐) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๑๒) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙
(๖) อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบาย
วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารประจำภาคผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย    และการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
(๑๗) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
และตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจ
ของสภามหาวิทยาลัย
(๑๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ  และอาจมอบหมายให้อธิการบดี ประธานกรรมการบริหารประจำภาค หรือรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัยได้
(๒๐) ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(๒๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ