อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย อำนาจและหน้าที่
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


หน้าที่และอำนาจสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
มาตรา  ๒๑ สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอำนาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยหน้าที่และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคหรือส่วนราชการใด ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบข้อบังคับ และประกาศสำหรับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคหรือส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้
(๓) พิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด
(๔) กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
(๖) พิจารณาการจัดตั้งการรวม และการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
(๗) พิจารณาการกำหนดและเปลี่ยนแปลงที่ตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคและการกำหนดให้ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตั้งอยู่ใน หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคใด ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง
(๘) พิจารณากำหนดเขตพื้นที่บริการของวิทยาเขตและโรงเรียนกีฬา
(๙) อนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุดมศึกษา ทั้งของมหาวิทยาลัยและที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น รวมทั้งอนุมัติการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
(๑๐) อนุมัติการรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบ
(๑๑) อนุมัติการจัดการศึกษาหรือยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่น
(๑๒) พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๙ (๖) อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
(๑๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการนโยบาย วิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหารประจำภาคผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๕) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(๑๖) ออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
(๑๗)พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
(๑๘) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
(๑๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอและอาจมอบหมายให้อธิการบดี ประธานกรรมการบริหารประจำภาค หรือรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภามหาวิทยาลัยได้
(๒๐)ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
(๒๑)ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ