การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่6/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference)
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 11520 4126 975