You are here: ภารกิจและกิจกรรมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ โดยงานวิจัยและพัฒนา จัดอบรมปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์ และนักวิจัย ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร1 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายวรวิทย์ คงมนต์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีวิทยากรจากกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน