You are here: ภารกิจและกิจกรรม
นางอัจฉรา สัจจธรรมนุกูล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการงานประกันคุณภาพฯ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2552 โดยมีคณาจารย์ในคณะฯเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม1 ศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553...