การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา