ทำเนียบกรรมการสภา
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย ทำเนียบกรรมการสภาสถาบันฯ
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 12947 4126 975


คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ