You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

ดาวน์โหลด icon ประกาศจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย

icon ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย