You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดี

และอาคารพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารพัสดุฯ