You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพฯ