You are here: ข่าวและกิจกรรม


คณะผู้แทนสภากีฬาญี่ปุ่นเข้าพบหารือกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะผู้แทนจากสภากีฬาญี่ปุ่นเข้าพบหารือกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ใน 2 ประเด็น คือ 1.พลศึกษาในประเทศไทย (โครงสร้างของความร่วมมือ/ความเกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆ) 2. กีฬามหาวิทยาลัยในประเทศไทย (สภาวการณ์ปัจจุบันของกีฬาในมหาวิทยาลัยต่างๆ) ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ