การประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร ( ประธานกรรมการ )  , รองศาสตราจารย์ พันเอก ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ( กรรมการ ) , รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ( กรรมการ ) , รองศาสตราจารย์    ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร ( กรรมการ ) , รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มีสุข ( กรรมการ )