ITA2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาปีงบประมาณ ( 2562 ) , ( 2563 ) , (2564)

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด : ( ผลการประเมิน ITA ปี 2562 ) , ( แผนพัฒนา ITA ตัวชี้วัด9,10 และผูัรับผิดชอบ )

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง

o2 ข้อมูลผู้บริหาร

o3 อำนาจหน้าที่

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5 ข้อมูลการติดต่อ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A

o9 Social Network


การดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17 E–Service


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนป้องกันการทุจริต

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน