การประชุมคณะทำงานจัดทำภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต ครั้งที่ 3
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาการประชุมคณะทำงานจัดทำภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต ครั้งที่ 3

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีการประชุมคณะทำงานจัดทำภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต ครั้งที่ 3 โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ