You are here: ข่าวและกิจกรรม


พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 โดยมี นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ