เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารได้มีการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ร่วมกับคณะผู้บริหาร โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักคุณธรรม ความโปร่งใส และพร้อมรับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความสุจริตและโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความประหยัด คุ้มค่า
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต
  3. มุ่งมั่นในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น การต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง