อำนาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายวิชาการ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการนโยบายวิชาการ อำนาจและหน้าที่
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาหน้าที่และอำนาจคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มาตรา  ๒๖ คณะกรรมการนโยบายวิชาการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
() เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
() เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
() พิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดทำสาระหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนกีฬาที่คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ
() แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
() พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกโรงเรียนกีฬา รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการของโรงเรียนกีฬาต่อสภาวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ

จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย