You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2563

 

ดาวน์โหลดicon ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ครั้งที่ 1-63