อำนาจหน้าที่คณะกรรมการประจำส่วนราชการ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำส่วนราชการ อำนาจและหน้าที่
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาหน้าที่และอำนาจคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาตรา ๔๗ วรรคสอง
ประกอบข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ว่าด้วยองค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการประจำส่วนราชการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

() จัดทำแผนพัฒนาของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
() ออกระเบียบและข้อบังคับของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
() พิจารณากำหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอต่อสภาวิชาการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
(๔) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
() ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
() ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
() แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
() ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
()
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ

จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย