You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา อำนาจและหน้าที่


หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาตรา ๕๑ วรรคสอง
ประกอบข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ....

- อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างระเบียบและข้อบังคับ


มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ

จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย