You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพลบดี 2 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กล่าวต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแนะนำสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เปลี่ยน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย