You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน

.......ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน

.