You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

นโยบายกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564