You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

.......ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานและความประพฤติดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี

.