You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง มาตรการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ

 

ดาวน์โหลด iconประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ