การประชุมการพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การใช้จ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนกีฬา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมการพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การใช้จ่าย งบเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนกีฬา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)