การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา