อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา-2565
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา อำนาจและหน้าที่
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 12947 4126 975


หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาตรา 51 วรรคสอง
ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2564


ข้อ ๒๙ คณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาของโรงเรียนกีฬาให้สอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย

(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการของโรงเรียนกีฬา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๓) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่น ของโรงเรียนกีฬาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

(5) ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านการกีฬาของโรงเรียนกีฬา

(6) ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนกีฬา

(7) ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนกีฬา

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการสถานศึกษา

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารประจำภาคมอบหมาย

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ

จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย