อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา-2565
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา อำนาจและหน้าที่
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาหน้าที่และอำนาจคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มาตรา 51 วรรคสอง
ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสถานศึกษา
หน้าที่และอำนาจ และการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. 2564


ข้อ ๒๙ คณะกรรมการสถานศึกษา มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

(๑) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาของโรงเรียนกีฬาให้สอดคล้องกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย

(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการของโรงเรียนกีฬา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๓) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่น ของโรงเรียนกีฬาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

(5) ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านการกีฬาของโรงเรียนกีฬา

(6) ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนกีฬา

(7) ส่งเสริมและสนับสนุน เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาด้านกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนกีฬา

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของ คณะกรรมการสถานศึกษา

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารประจำภาคมอบหมาย

มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการนโยบาย
วิชาการซึ่งประธานสภาวิชาการแต่งตั้งจากกรรมการสภาวิชาการ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาในแต่ละภาคเลือกกันเองภาคละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนกีฬา เป็นกรรมการนโยบายวิชาการ

จำนวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการนโยบายวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย