(1) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่ อธิการบดี

(2) กรรมการสภาวิชาการสองคน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

(3) กรรมการสภาวิชาการสามคน ซึ่งเลือกจากคณบดีหนึ่งคน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาหนึ่งคน และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งคน

(4) กรรมการสภาวิชาการสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของวิทยาเขตสองคนและข้าราชการครูของโรงเรียนกีฬาหนึ่งคน

(5) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยคำแนะนำของกรรมการสภาวิชาการตาม (2) (3) และ (4)

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ