อำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ อำนาจและหน้าที่
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาหน้าที่และอำนาจสภาวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


มาตรา  ๒๔ สภาวิชาการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาวิชาการ
(๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
(๔) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๓ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งเสนอการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ