อำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ

มาตรา  ๒๔  สภาวิชาการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑)  เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

(๒)  เสนอแนะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย

(๓)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา การเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

(๔)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๓ และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา ๑๔ ต่อสภามหาวิทยาลัย

(๕)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย

(๖)  แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาวิชาการ