ทำเนียบผู้บริหาร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทำเนียบผู้บริหาร
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


ดัชนีบทความ
ทำเนียบผู้บริหาร
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7
ทุกหน้า

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ที่ ผู้ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ
1 นายวิษณุ  ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 038-054-200
2 นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร 038-054-203
3 ผศ.ฉัตร์ชัย  แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

038-054-206

4 ผศ.นิกร  สีแล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ 038-054-204
5 ผศ.นิกร  สีแล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายแผนและพัฒนา 038-054-204
6 นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 038-054-203