ประกาศ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับงบประมาณสนับสนุน งานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัย
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 11520 4126 975


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับงบประมาณสนับสนุน
งานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัย

 

ดาวน์โหลด icon ประกาศ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับงบประมาณสนับสนุน งานมูลฐาน (Fundamental Fund) ของมหาวิทยาลัย