อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
วิทยาเขต โรงเรียน หลักสูตร ชนิดกีฬา นักศึกษา นักเรียน บุคลากร
17 13 32 24 11520 4126 975