โครงสร้างองค์กร
You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โครงสร้างองค์กร
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


.
...........
การแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  ในบทเฉพาะกาล มาตรา 78 บัญญัติว่า ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้

.

.