0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โครงสร้างองค์กร

.
...........
การแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562  ในบทเฉพาะกาล มาตรา 78 บัญญัติว่า ให้ส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติต่อไป จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัตินี้

.

.