You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ศึกษาดูงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมหารือกับสถาบันการพลศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจักฃดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแล

ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย  ณ สำนักงานอธิการบดี  สถาบันการพลศึกษา