0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม


โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เป็นประธานการเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันการพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬา ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายทวนชัย ลมูลสว่าง เป็นที่ปรึกษาการดำเนินโครงการใรครั้งนี้ พร้อมด้วย
ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร รองอธิการบดีผ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการประชุมในเรื่อง 
1. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561
2. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬา
3. แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

ลิงค์ดาว์โหลดภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1N0L9CFKdAtVhwgq6sGGQ--GHwqPsyNVa?usp=sharing