You are here: ภารกิจและกิจกรรม


โครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่

จัดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่

ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี