ประกาศประกวดราคา-5
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศประกวดราคา


เรื่อง วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี 1 หลัง

25/มี.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอธิการบดี

12/มี.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

12/มี.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง โครงการ อาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง)

30/ม.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

30/ม.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)  การจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

30/ม.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

21/ม.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์และวัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

17/ม.ค./2562

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

20/ธ.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำวัสดุกีฬาฯ จำนวน 2 รายการ

11/ธ.ค./2561

ดาวน์โหลด

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำวัสดุกีฬาฯ จำนวน 2 รายการ

7/ธ.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชื่อโครงการ การจ้างทาวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม จานวน 2 รายการ

7/ธ.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

29/ต.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา

2/ต.ค./2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม โดยวิธีเจาะจง

27/ก.ย./2561

ดาวน์โหลด


หน้า 1 2 3 4 5 6 7