สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาสรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562

 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม 2561
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤศจิกายน 2561
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม 2561
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม 2562
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกุมภาพันธ์ 2562
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม 2562
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน 2562
8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤษภาคม 2562
9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน 2562
10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกรกฎาคม 2562
11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนสิงหาคม 2562
12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน 2562