You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัครนักเรียนและเอกสารแนบท้าย