สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬาสรปุผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563

 

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม 2562
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤศจิกายน 2562
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม 2562
4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม 2563
5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกุมภาพันธ์ 2563
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม 2563
7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน 2563
8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤษภาคม 2563
9. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน 2563
10. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-กรกฎาคม 2563
11. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนสิงหาคม 2563
12. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-กันยายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563